Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Regulamin

REGULAMIN


Strony internetowej https://wizytowkomat.pl/

Definicje 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć: 

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba  prawna lub ułomna osoba prawna, 
 2. Konsument – osoba fizyczna, korzystająca z usług kreatora wizytówkowego na potrzeby zaprojektowania wizytówki lub wybrania jednego z gotowych projektów dostępnych na sklepie oraz zlecenie ich do druku bezpośrednio przez stronę wizytowkomat.pl
 3. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem wizytowkomat.pl
 4. Wizytówkomat – nazwa sklepu internetowego pod adresem wizytowkomat.pl, którego właścicielem jest Art District Jakub Skórkowski NIP: 8943017159,
 5. Projekt graficzny – Projekt składający się z elementów graficznych, które pozwalają na zaprojektowanie wizytówki w sposób pozwalający na jej wydruk. Projekty graficzne nie są udostępniane bezpośrednio klientowi,
 6. Wizytówka standard – Jest to udostępnienie projektu wizytówki wyłącznie w celach wydruku bezpośrednio przez wizytowkomat.pl
  Standardowa wersja obejmuje druk 50szt wizytówek, chyba, że konsument zmieni podczas zamówienia jego ilość. Konsument nie otrzymuje dodatkowo wersji elektronicznej wizytówki (wyjątek może stanowić prośba klienta, wtedy taki projekt, może ale nie musi zostać wysłany do klienta).
 7. Wizytówka premium – Jest to udostępnienie projektu wizytówki wyłącznie w celach wydruku bezpośrednio przez wizytowkomat.pl
  Premium wersja obejmuje druk 50szt wizytówek (chyba, że konsument zmieni podczas zamówienia jego ilość.) + umożliwia wybór dodatkowo innych papierów, obejmuje uszlachetnienie uv, wybór innych foli (folia błysk, mat oraz soft touch). Konsument nie otrzymuje dodatkowo wersji elektronicznej wizytówki (wyjątek może stanowić prośba klienta, wtedy taki projekt, może ale nie musi zostać wysłany do klienta).
 8. Wizytówka delux- Jest to udostępnienie projektu wizytówki wyłącznie w celach wydruku bezpośrednio przez wizytowkomat.pl
  Delux wersja obejmuje druk 50szt wizytówek (chyba, że konsument zmieni podczas zamówienia jego ilość.) + umożliwia wybór dodatkowo innych papierów, obejmuje uszlachetnienie złotą lub srebrną folią wybranych elementów oraz wybór innych foli (folia błysk, mat oraz soft touch). Konsument nie otrzymuje dodatkowo wersji elektronicznej wizytówki (wyjątek może stanowić prośba klienta, wtedy taki projekt, może ale nie musi zostać wysłany do klienta).

Postanowienia wstępne 

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Wizytówkomat zapewnia Klientowi możliwość druku stworzonego przez siebie projektu lub wybranego z pośród oferty wzorów dostępnych na sklepie. 
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Klientów. 
 3. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków  technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są: a) Dostęp do Internetu, 
 4. b) Standardowy system operacyjny, 
 5. c) Standardowa przeglądarka internetowa, 
 6. d) Posiadanie aktywnego adresu e-mail. 
 7. Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem. 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze  bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem  formularzy dostępnych w Sklepie. 
 8. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

 

Usługi świadczone drogą elektroniczną 

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Wizytówkomat świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną. 
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Wizytówkomat jest umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do druku wybranego przez klienta projektu wraz jego dostawy na wskazany przez konsumenta adres. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania  konta w Sklepie. 
 3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są  natomiast umowy sprzedaży, umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za  pośrednictwem Sklepu, a także umowy o świadczenie usług.  
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z  korzystaniem ze Sklepu, Wizytówkomat podejmuje środki techniczne i organizacyjne  odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w  szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych  osobowych przez osoby nieuprawnione. 
 5. Wizytówkomat podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego  funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować serwis o wszelkich  nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu. 
 6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać za  pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@wizytowkomat.pl
 7. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także  rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.  Wizytówkomat będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania  reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego  reklamację. 

Składanie zamówienia 

 1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wybranie produktu w sklepie internetowym  oraz wypełnienie formularza zamówienia. W formularzu konieczne jest podanie  danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia  następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia  zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się  zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Klient może  skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu email (biuro@wizytowkomat.pl). 
 2. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Klient zostanie przekierowany do  bramki płatności Przelewy24 lub Tpay zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu  płatności, Klient zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem  zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Klientem a sklepem.
 3. W formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi  odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Wizytówkomat zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Wizytówkomatu co do  ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją  prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających na podjęcie kontaktu z Klientem, Wizytówkomat udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta. 
 4. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są  prawdziwe, natomiast Wizytówkomat nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 4. 

Kreator wizytówek

 1. W ramach Sklepu, Klient ma możliwość zaprojektowania lub dopasowania jednego ze wzorów wizytówek oraz zlecenia ich do druku. 
 2. Klient nie ma możliwości anulowania zlecenia już po jego zrealizowaniu z racji na spersonalizowaną formę wizytówek do klienta. Wyjątek stanowić może błąd wynikający ze strony serwisu wizytowkomat.pl
 3. Projekty graficzne wizytówek są składane oraz sprawdzane pod kątem technicznym przed drukowaniem przez grafika komputerowego. Jednakże nie ponosi on odpowiedzialności za błędnie wpisane dane lub źle wgrane pliki.
 4. Klient projektuje i widzi wyłącznie podgląd wizytówki spersonalizowany z jego danymi. Podgląd ten nie jest widoczny docelowo przez platformę. Całość zostaje zaprojektowana na wzór projektu, który wybrał z danymi podanymi na podglądzie.

Dostawa i płatność 

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz  prezentowane są Klientowi na etapie składania zamówienia. 
 2. Realizacja zamówienia zależy od typu produktu oraz wpłaty wynagrodzenia. Wszelkie  informacje na temat wymagań, czasu dostawy i dalszych kroków, Klient otrzyma w  wiadomości po opłaceniu zamówienia.  
 3. Koszt dostawy wizytówek jest darmowy tylko na terytorium Polski.

Prawa własności intelektualnej 

 1. Wizytówkomat poucza niniejszym Klienta, że treści zawarte w Sklepie objęte są ochroną prawa autorskiego.
 2. Prawa autorskie majątkowe i osobiste co do produktów i treści dystrybuowanych za pomocą Serwisu należą do Wizytówkomatu. 
 3. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1  powyżej, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. 

Odstąpienie od umowy Konsumenta 

 1. Konsument, który zawarł ze Wizytówkomatem umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 1 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Po tym terminie zlecenie jest przekazywane do realizacji.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje również, w odniesieniu do  produktów przygotowywanych na specjalne zamówienie Konsumenta oraz według osobistych preferencji po upłynięciu 1 dnia roboczego.  
 3. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Klientowi wiadomości e-mail z informacją o rozpoczęciu realizacji zamówienia. 
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Wizytówkomat o swojej decyzji o  odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – pocztą elektroniczną. 
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał  informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia  od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Odpowiedzialność za wady 

 1. Wizytówkomat ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.
 2. Wizytówkomat jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). 
 3. Jeśli Klient stwierdzi wadę, powinien poinformować o tym Wizytówkomat,  określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając  oświadczenie stosownej treści. 
 4. Klient może kontaktować się ze serwisem za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 5. Wizytówkomat ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia  doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu  którego reklamacja została złożona. 
 6. Wizytówkomat nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane z podaniem przez Klienta niepełnych, błędnych informacji.

Dane osobowe i pliki cookies 

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Wizytówkomat. 
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika  oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z  zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami. 
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem   https://wizytowkomat.pl/polityka-prywatnosci

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

 1. Wizytówkomat wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z  zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną  określone przez strony konfliktu. 
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania  reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość: 2.1.zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o  rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy, 

2.2.zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem  o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia  sporu między Klientem a Wizytówkomatem, 

2.3.skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa  konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy  ochrona konsumentów.

 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania  reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej  http://polubowne.uokik.gov.pl. 
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod  adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów  pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego  rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z  internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

Postanowienia końcowe 

 1. Wizytówkomat zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji  oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym  w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany. 
 2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą  rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce  wykonywania działalności gospodarczej przez Wizytówkomat. Postanowienie to nie  znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz  jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych. 
 3. Wizytówkomat zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów  zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie  zawarcia umowy. 
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 03.07.2023